Regionale klachtencommissie AVANT

Alle bij AVANT aangesloten verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen in de regio Zuid-Holland Noord nemen deel aan de regionale klachtenregeling. Deze is gebaseerd op de landelijke “Handreiking Klachtrecht” welke is opgesteld door ActiZ (brancheorganisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg) en de LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden).

Tot en met 2016 was de regionale klachtenregeling van Avant bedoeld voor alle klachten, conform de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen. In 2016 is de Wkcz vervangen door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Deze nieuwe wet beoogt een informele en laagdrempelige klachtafhandeling door de zorgaanbieder zelf, en daarin is er geen plaats meer voor de klachtafhandeling zoals de regionale klachtencommissie deze verzorgde voor de ‘gewone’ klachten.
De regionale klachtencommissie is voorlopig nog wel gehandhaafd, voor de behandeling van de zogeheten Bopz-klachten: klachten die betrekking hebben op vrijheidsbeperkende maatregelen. De Bopz-klachtencommissie neemt klachten in behandeling over bijvoorbeeld:

  • de wilsonbekwaamheid die een arts heeft uitgesproken;
  • beperking van rechten, zoals het recht zich vrij te bewegen;
  • toepassing van middelen en maatregelen in noodsituaties, zoals gedwongen medicijngebruik;
  • gedwongen toediening van voedsel of vocht, vrijheidsbeperking of afzondering;
  • dwangbehandeling;
  • niet toepassen van het overeengekomen zorgplan of behandelplan.

Klachten van bovenstaande aard worden behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie, die bestaat uit een vertegenwoordiger van cliënten, een vertegenwoordiger van de sector en wordt voorgezeten door een onafhankelijk jurist die geen relatie heeft met één van de deelnemende instellingen. Het secretariaat van de klachtencommissie is als volgt te bereiken:
Telefonisch > 06 – 152 78 117
E-mail > klachtencommissie-avant@ulixis.nl
Post > Postbus 26, 2220 AA Katwijk

Alles met betrekking tot de regionale klachtafhandeling wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Elk commissielid en een ieder die bij de behandeling van een klacht betrokken wordt, is verplicht tot geheimhouding. De privacy van alle betrokkenen wordt zoveel mogelijk gewaarborgd.

Regionaal klachtenreglement (1 mei 2017)

Formulier klachtbehandeling